STUDIA PODYPLOMOWE Master of Bussines Administration (MBA) - Baza Usług Rozwojowych (2024)

Możliwość dofinansowania

STUDIA PODYPLOMOWEMaster of Bussines Administration (MBA) - Baza Usług Rozwojowych (1)

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWEMaster of Bussines Administration (MBA)

Numer usługi 2024/06/24/10567/2195506

19000,00 PLN

brutto

19000,00 PLN

netto

62,50 PLN

brutto/h

62,50 PLN

netto/h

Bydgoszcz / stacjonarna

Studia podyplomowe

304 h

30.11.2024 do 31.03.2026

Pobierz kartę usługi w PDF

Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

 • Kategoria

  Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Sposób dofinansowania

  wsparcie dla osób indywidualnych

  wsparcie dla pracodawców i ich pracowników

 • Grupa docelowa usługi

  Studium to adresowane jest do menedżerów, praktyków HR, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników działów kadr, doradców personalnych, ale także do wszystkich tych osób, które pragną zdobyć umiejętności kierowania przedsiębiorstwem, firmą i zarządzania ludźmi.

 • Minimalna liczba uczestników

  1

 • Maksymalna liczba uczestników

  15

 • Data zakończenia rekrutacji

  22-12-2024

 • Forma prowadzenia usługi

  stacjonarna

 • Liczba godzin usługi

  304

 • Podstawa uzyskania wpisu do BUR

  art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.)

 • Zakres uprawnień

  Studia podyplomowe

Cel

Cel

Cel edukacyjny

Przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki we wszystkich obszarach zgodnej z założeniami najnowocześniejszych metod zarządzania przedsiębiorstwem, firmą.
Dzięki różnorodności zajęć (wykłady, seminaria, warsztaty) uczestnicy zostaną zapoznani zarówno z teoretycznymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem, firmą, zasobami ludzkimi, jak i otrzymają możliwość przećwiczenia i udoskonalenia zdobytych umiejętności w praktyce.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
Efekty uczenia się Kryteria weryfikacji Metoda walidacji

Efekty uczenia się

Słuchacz zna i rozumie problematykę współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, zasobami ludzkimi, potrafi wskazać główne obszary ZZL, ich
teoretyczne podstawy i znaczenie praktyczne

Kryteria weryfikacji

udział w zajęciach na poziomie 80%

Metoda walidacji

Prezentacja

Efekty uczenia się

Słuchacz zna i rozumie rolę oraz zadania podmiotów w organizacji i poza nią (pracowników, kierowników, związków
zawodowych, doradców personalnych, agencji doradztwa personalnego, innych instytucji rynku pracy)

Kryteria weryfikacji

udział w zajęciach na poziomie 80%

Metoda walidacji

Prezentacja

Efekty uczenia się

Słuchacz zna i rozumie podstawy prawa handlowego i cywilnego, potrafi wskazać normy prawne regulujące stosunki pracownik - pracodawca

Kryteria weryfikacji

udział w zajęciach na poziomie 80%

Metoda walidacji

Prezentacja

Efekty uczenia się

Słuchacz zna i rozumie
specyfikę branży Ekonomii menedżerskiej i międzynarodowej oraz charakterystykę usług personalnych i globalnych rynków pracy

Kryteria weryfikacji

udział w zajęciach na poziomie 80%

Metoda walidacji

Prezentacja

Efekty uczenia się

Słuchacz potrafi zastosować wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej do rozwiązywania konkretnych problemów zarządzania

Kryteria weryfikacji

udział w zajęciach na poziomie 80%

Metoda walidacji

Prezentacja

Efekty uczenia się

Słuchacz potrafi zdefiniować warunki prawne, jakie powinny spełniać wybrane obszary w firmie

Kryteria weryfikacji

udział w zajęciach na poziomie 80%

Metoda walidacji

Prezentacja

Efekty uczenia się

Słuchacz potrafi posłużyć się metodyką planowania ścieżek kariery w organizacji w oparciu o standardy etyczne

Kryteria weryfikacji

udział w zajęciach na poziomie 80%

Metoda walidacji

Prezentacja

Efekty uczenia się

Absolwent posiada kompetencje w zakresie profesjonalnego zachowania się zgodnie z rolą psychologa, lidera

Kryteria weryfikacji

udział w zajęciach na poziomie 80%

Metoda walidacji

Prezentacja

Efekty uczenia się

Słuchacz potrafi prezentować tezy z zakresu finansów w przedsiębiorstwie, prowadzić dyskurs, tworzyć opracowania, analizować dane

Kryteria weryfikacji

udział w zajęciach na poziomie 80%

Metoda walidacji

Prezentacja

Efekty uczenia się

Słuchacz jest gotów do
przestrzegania standardów etycznych w obszarze przedsiębiorstwa

Kryteria weryfikacji

udział w zajęciach na poziomie 80%

Metoda walidacji

Prezentacja

Efekty uczenia się

Słuchacz jest gotów do rozumienia sprzeczności interesów w organizacji, uwarunkowań prawnych oraz stosowania przepisów
prawa pracy, technik negocjacji i mediacji w rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych

Kryteria weryfikacji

udział w zajęciach na poziomie 80%

Metoda walidacji

Prezentacja

Efekty uczenia się

Słuchacz jest gotów do pracy w zespole zadaniowym zorientowanym na rozwiązywanie wybranych problemów w określonym czasie

Kryteria weryfikacji

udział w zajęciach na poziomie 80%

Metoda walidacji

Prezentacja

Efekty uczenia się

Słuchacz jest gotów do
wspierania procesów integracji i rozwoju ludzi w organizacji, negocjacji, zarządzania poprzez coaching

Kryteria weryfikacji

udział w zajęciach na poziomie 80%

Metoda walidacji

Prezentacja

Efekty uczenia się

Słuchacz jest gotów do profesjonalnej prezentacji firmy na zewnątrz, w mediach i wystąpień publicznych

Kryteria weryfikacji

udział w zajeciach na poziomie 80%

Metoda walidacji

Prezentacja
Kwalifikacje i kompetencje

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

tak

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

tak

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

tak

Program

Program

Program studiów podyplomowych MBA

1. STRUCTOGRAM®1 - Klucz do poznania siebie
2. STRUCTOGRAM® 2 - Klucz do poznania drugiego człowieka
3. Rachunkowość zarządcza
4. Leadership w dobie zmian
5. Ekonomia menedżerska - Manageriel economics
6. Menedżer a świat YouTube, E-marketing i Social Media
7. Prawo cywilne
8. Prawo handlowe
9. Personal Branding
10. Ekonomia pieniądza dla menadżera
11. STRUCTOGRAM® 3 - Neurosprzedaż i neuromarketing
12. Zarządzanie sobą w czasie. Produktywność własna.
13. Wystąpienia publiczne
14. Wizerunek profesjonalisty w mediach.
15. Gra symulacyjna
16. Zarządzanie poprzez coaching
17. Ekonomia międzynarodowa- International Economics
18. Finanse w przedsiębiorstwach
19. Negocjacje
20. Zarządzanie projektami i budowanie zespołu
21. STRUCTOGRAM®4 - Neurozarządzanie
22. Biznesplan
23. Marketing w dobie prosumenta - ewolucja myślenia i działania
24.
Język angielski w biznesie

Harmonogram

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 0

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin

Brak wyników.

Cena

Cena

Cennik
 • Rodzaj ceny

  Cena

 • Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto

  19000,00 PLN

 • Koszt przypadający na 1 uczestnika netto

  19000,00 PLN

 • Koszt osobogodziny brutto

  62,50 PLN

 • Koszt osobogodziny netto

  62,50 PLN

Prowadzący

Prowadzący

Liczba prowadzących: 0

Brak wyników.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały w formie cyfrowej udostępniane Studentom na maila. Podręczniki, książki w formie papierowej przekazywane Studentom osobiście podczas zajęć.

Warunki uczestnictwa

Kandydat musi posiadać minimum wykształcenie wyższe, ukończone na poziomie:

 • studiówI stopnia nadającychtytuł zawodowy licencjata lubinżyniera;
 • studiówII stopnia nadającychtytuł zawodowy magistra
 • jednolitychstudiówmagisterskich
Adres

Adres

ul. Garbary 2

85-229 Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe
Kontakt

Kontakt

Szkoła Biznesu MBA

E-mail

mba@byd.pl

Telefon

(+48) 690 006 123

STUDIA PODYPLOMOWE
Master of Bussines Administration (MBA) - Baza Usług Rozwojowych (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated:

Views: 5297

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.