Alles wat je moet weten over zeemansknopen - Click&Boat Blog (2024)

Er zijn veel verschillende soorten zeemansknopen, en elke knoop wordt voor een specifiek doel gebruikt.

In de nautische wereld zijn er duizend-en-één verschillende soorten knopen, speciaal gemaakt om een functie te vervullen. Met dit artikel willen wij, bij je wat gouden tips meegeven omtrent deze zeemansknopen, je vertrouwd maken met deze en hun gebruik.

Vandaag zijn de uiteinden vernieuwd van de traditionele katoenen touwen naar synthetische vezels. Deze nieuwe uiteinden zijn gemakkelijker los te maken, en met eenvoudige technieken kunnen we op een meer praktische manier nieuwe zeemansknopen maken.

Wij raden u aan niet te veel knopen aan hetzelfde uiteinde te leggen, omdat het dan geleidelijk kan verzwakken totdat het al zijn stevigheid verliest. Lijnen zijn meer of minder strak, afhankelijk van hun doel. Een val is bijvoorbeeld stijver dan een landvasten lijn, om een betere demping te bieden.

Ook niet te stijf, want zij zijn niet bestand tegen de belasting van het gewelddadig optrekken en loslaten van de lijn.

Een rijk aanbod aan knopen

Er zijn talloze zeemansknopen, zoals de ankersteek knoop, de paalsteek knoop, de schootstteek, de halve mastworp… Eindeloos veel mogelijkheden die je moet leren als je een goede zeeman wilt worden.

We kunnen ze in verschillende branches onderverdelen:

  • Stop knopen
  • Verbinden van twee lijnen
  • Verbinden aan een vast punt
  • Vastmaken aan een vast punt
  • Vastmaken van objecten
  • Niet-schuivende lus in het midden van een touw
  • Bijeenhouden van zaken
  • Inkorten van lijnen
  • Sierknopen

Essentiële knopen: Zoals eerder gezegd, is de lijst van knopen die je moet kennen lang. Daarom is het belangrijk voor een zeeman om de meest essentiële knopen te kennen. Juist die knopen die nuttig zijn, die gemakkelijk te knopen en los te maken zijn en knopen die niet verschuiven. En knopen die makkelijk te onthouden zijn. Het heeft geen zin om een zeemansknoop te hebben die je moet opzoeken als je hem dringend nodig hebt.

Maar als je een goede selectie hebt aan zeemansknopen die je instudeert, zullen ze je in eender welke situatie goed van pas komen.

Zeemansknopen

De Wurgsteek – Een wurgknoop is een knoop die wordt gebruikt om een lijn aand een paal of iets dergelijk te bevestigen. De knoop is vergelijkbaar met de mastworp maar onderscheidt zich door zijn neiging tot strak trekken. Bergbeklimmers in het bijzonder gebruiken de knoop om te voorkomen dat het touw losraakt. Als je kracht op de lijn uitoefent, wordt hij steeds strakker.

De Paalsteek– Knoop voor het maken van een niet- verschuifbare lus in een touw. In de scheepvaart wordt de paalsteek vaak gebruikt om een lus te maken in landvasten die geen oogsplits hebben.

De Mastworp – Een Mastworp is een type knoop dat wordt gebruikt om een lijn aan een mast (of aan de mast) vast te maken. De mastworkt zal niet wegglijden wanneer hij onder spanning staat. De lijn trekt zichzelf aan wanneer er kracht op wordt uitgeoefend.

De Achtknoop -Een achtknoop is een knoop die wordt gebruikt om de doorsnede van een lijn te verlengen door hem aan het uiteinde vast te knopen. De achtknoop heeft zijn naam te danken aan het cijfer acht dat verschijnt nadat de knoop is gelegd. Achtnkopen kunnen op een aantal verschillende manieren worden gelegd. Om een lus te maken, als stopknoop, of als sluiting.

De Platte Knoop – Een van de meest voorkomende knopen is de platte knoop. Twee lijnen van dezelfde touwsoort en dikte, en die niet te glad zijn, worden met een platte knoop aan elkaar verbonden. Een platte knoop kan ook worden gebruikt om twee uiteinden van dezelfde lijn op een natuurlijke manier samen te brengen. Het wordt de strik die je elke dag in je veters knoopt met de sliplussen erin geknoopt.

De Middenmansknoop – De Middelgrote knoop wordt gebruikt om een grote lus in het midden van een touw te maken. Hij kan op een touw geplaatst worden zonder dat beide uiteinden bereikbaar zijn, wat handig is bij het verbinden van lange touwen. De middelste knoop kan gemakkelijk worden aangestuurd voor nauwkeurigheid, kan in elke stand worden aangespannen, en kan worden aangespannen met handschoenen aan. Overal waar een grote lus nodig is, kan de knoop worden gebruikt.

De Mastworp met voorslag – De Mastworp met voorslag is een mastworp-versie die de beste knoop is voor laden in de lengterichting. Voor het laden is het van cruciaal belang om hem goed af te werken en aan te spannen. Hij mag nooit worden gebruikt voor schuine ladingen, omdat hij dan losraakt.

De Stopperknoop – Een stopknoop is een knoop die een vast dikker punt creëert op een touw met een anders ongelijke dikte, met als doel te voorkomen dat het touw, op dat punt, door een nauwe doorgang glijdt, zoals een gat in een blok. Een touw door een blok of gaat halen, is reeve it. Het eruit trekken is het losmaken.

Ik som hier wat belangrijke zeemansknopen op, maar voor een meer gedetailleerd overzicht van welke knoop wanneer gebruiken en leren hoe je de knoop moet leggen, kan je terecht in een van onze andere artikelen gewijd aan dit onderwerp.

Wij hopen dat al onze tips u zullen helpen om u wat meer in de nautische wereld te verdiepen, om wat meer te weten te komen over al deze zeemansknopen en hun functies. Zodat je op je volgende zeilboot of huisboot, weet hoe je het best aanmeert of een knoop vastlegt.

Onthoud, een knoop kan vele toepassingen hebben!

Alles wat je moet weten over zeemansknopen - Click&Boat Blog (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated:

Views: 5295

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.